Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp

Rượu sâm – sản phẩm do Bộ y tế quản lý Căn cứ vào: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010 Nghị định số 38/2012/NĐCP Thông tư 26/2012/TT-BYT và căn cứ [...]