THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Thông tư 34 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

——————–
Số: 34/2012/TT-BNNPTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————
Hà Nội, ngày   20  tháng   7  năm 2012
 

THÔNG TƯ
Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm 
ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm thương phẩm.

 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định các điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này được áp dụng đối với các cơ sở  thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm dùng làm thực phẩm có đăng ký kinh doanh  và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Trứng gia cầm: Bao gồm trứng của các loại gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút dùng làm thực phẩm (sau đây gọi là trứng thương phẩm).
2. Cơ sở thu gom và bảo quản trứng thương phẩm: Là cơ sở thực hiện thu gom, phân loại, làm sạch, khử trùng, đóng gói và bảo quản trứng thương phẩm.
3. Điều kiện vệ sinh đối với cơ sở thu gom và bảo quản trứng thương phẩm: Là những điều kiện vệ sinh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm của trứng thương phẩm trong quá trình thu gom, phân loại, làm sạch, khử trùng, đóng gói và bảo quản.
4. Cơ sở kinh doanh trứng thương phẩm: Là những cơ sở bán buôn và bán lẻ trứng đã được thu gom, làm sạch, khử trùng và đóng gói.
5. Điều kiện vệ sinh đối với cơ sở kinh doanh trứng thương phẩm: Là những điều kiện vệ sinh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm của trứng thương phẩm trong quá trình kinh doanh.
6. Thiết bị, dụng cụ dùng trong thu gom, bảo quản và ki…

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC
  • Quyết định 320/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 12 năm 1984 ban hành quy định tạm thời về tổ chức quản lý và lưu thông vải sợi, các loại hàng vải may sẳn tại Tp. Hồ Chí Minh.
  • Thông tư 07/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22 tháng 04 năm 2013 về việc quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp
  • Quyết định 5782/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Đội cơ động liên ngành Thành phố kiểm tra, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ Hà Vĩ, chợ đầu mối và chợ khác trên địa bàn thành phố Hà Nội
  • Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội ngày 20 tháng 11 năm 2012
  • Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2012
  • Luật số 24/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
  • Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
  • Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22 tháng 4 năm 2013 về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Thông tư 20/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 15 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 12 tháng tuổi
  • Thông tư 10/2013/TT-BCT về mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công thương ban hành

Tải về văn bản đầy đủ: 

Đánh giá bài viết
Categories: Bộ Nông Nghiệp|
error: Nội dung được bảo vệ !!