THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0988 305 008

Thông tư 41 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——————Số: 41/2012/TT-BNNPTNT
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————Hà Nội, ngày  15 tháng 8 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định
giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi
———————-

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008  của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi.

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định ong mật giống.

Ký hiệu:   QCVN 01 – 101: 2012/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định đà điểu giống.

Ký hiệu:   QCVN 01 – 102: 2012/BNNPTNT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi gà.

Ký hiệu:   QCVN 01 – 103: 2012/BNNPTNT

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi lợn.

Ký hiệu:   QCVN 01 – 104: 2012/BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2012

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

Nơi nhận:– Văn phòng Chính phủ (để b/c);- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

– Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

– Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

– Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT;

– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

– Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)Bùi Bá Bổng

 

Đánh giá bài viết
Categories: Bộ Nông Nghiệp|
error: Nội dung được bảo vệ !!