THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

Thông tư 61 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 61/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI
____________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ký hiệu: QCVN 01 – 77: 2011/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

Ký hiệu: QCVN 01 – 78: 2011/BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Chi cục Thú y các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
– Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT;
– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 01 – 77 : 2011/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI –

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

National technical regulation

Animal feed mill – Conditions for veterinary hygiene and food safety

HÀ NỘI – 2011

 

Lời nói đầu:

QCVN 01 – 77: 2011/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 61 /2011/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Animal feed mill – Conditions for veterinary hygiene and food safety

1. QUY ĐỊNH CHUNG

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC
  • Quyết định 825/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • Quyết định 815/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • Công văn 1740/BNN-TCTL thực hiện Quyết định 1554/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
  • Thông báo 199/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 04 tháng triển khai đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành
  • Thông báo 2296/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp về thống nhất công tác quản lý người lấy mẫu vật tư nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
  • Thông báo 2290/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4 năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
  • Quyết định 735/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Bản ghi nhớ về hợp tác trong nông nghiệp và thủy sản giữa Việt Nam – Brunei Darussalam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • Thông báo 191/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong chuyến khảo sát và làm việc với tỉnh Hà Nam về áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, phát triển sản xuất và dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành
  • Quyết định 916/QĐ-UBND năm 2013 quy định giá trần mua giống trâu, bò cái nền để hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Đề án 1460 do tỉnh Sơn La ban hành
  • Thông báo 1886/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp Giám sát đánh giá Kết quả thực hiện Chương trình SP-RCC năm 2012, kế hoạch thực hiện 2013-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Đánh giá bài viết
Categories: Bộ Nông Nghiệp|
error: Nội dung được bảo vệ !!