Căn cứ vào điểm d khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 7 và khoản 3 Điều 28 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều Luật An toàn thực phẩm.

Có quy định mới đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau

1/ Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực:

 • Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/07/2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm;
 • Sau ngày 01/07/2019, tổ chức, cá nhân cần phải bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt(gọi tắt là giấy chứng nhận GMP) của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi sản xuất, cụ thể như sau:
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân không thay đổi nhà sản xuất: thông báo(có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất  đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất: thông báo(có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ công bố đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới, hợp đồng thuê gia công với nhà sản xuất mới và tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất mới(Chỉ áp dụng đối với trường hợp đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ).

2/ Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực:

 • Sản phẩm sản xuất trước ngày 01/07/2019 được lưu thông đến hết hạn sử dụng của sản phẩm;
 • Sản phẩm sản xuất sau ngày 01/07/2019 tổ chức, cá nhân phải bổ sung giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất vào hồ sơ và thông báo về Cục An toàn thực phẩm trước khi nhập khẩu, sản xuất cụ thể như sau:
  •  Trường hợp cá nhân, tổ chức không thay đổi nhà sản xuất: thông báo (có nội dung bổ sung giấy chứng nhận GMP  và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân thay đổi nhà sản xuất(Không thay đổi xuất xứ): thông báo(có nội dung thay đổi nhà sản xuất và cam kết sản phẩm được sản xuất đúng theo hồ sơ đã được cấp) kèm theo giấy chứng nhận GMP của nhà sản xuất mới,…

Và nhiều thay đổi khác.

Cơ sở, doanh nghiệp bấm vào tải về để tìm hiểu thêm: https://trungtamnghiencuuthucpham.vn/wp-content/uploads/2019/07/2019-04-19-1234cv.pdf