Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của thủ Tướng và lãnh đạo Bộ Y Tế – Cục An toàn Thực Phẩm gửi đến Ban quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố và Chi cục An Toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh trực thuộc trung ương về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được phân công:

  1. Tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn các hoạt động, sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
  2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc sản xuất kinh doanh và công bố sản phẩm thực phẩm.

Mọi chi tiết được thể hiện trong văn bản chỉ đạo của Bộ Y Tế – Cục An Toàn Thực Phẩm Số: 744/ATTP-SP ngày 17/03/2020 về việc tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, công bố sản phẩm thực phẩm chức năng trên địa bàn.

Chỉ đạo của Bộ Y Tế về quản lý An toàn thực phẩm chức năng

Chỉ đạo của Bộ Y Tế về quản lý An toàn thực phẩm chức năng

Sau đây là DANH SÁCH Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo công văn số 205/ATTP-NV ngày 27/3/2020 của Chi cục ATVSTP:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

công văn quản lý An toàn thực phẩm chức năng

danh sách công ty sản xuất kinh doanh thực phẩm