Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó có đề cập đến Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Sau khi nghị định được ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương ra công văn hướng dẫn triển khai thực hiện theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP nhưng vẫn còn một số thắc mắc tồn đọng. Nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng hoang mang không biết mình có thuộc dạng miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Do đó, vào ngày 20 tháng 04 năm 2018, Bộ Công Thương tiếp tục có công văn số 3109/BCT-KHCN để bổ sung hướng dẫn về cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ như sau:

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp, khái niệm “kinh doanh” được hiểu “là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”. Do đó sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ là một công đoạn trong hoạt động kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Khoản 10 Điều 3, Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm.

è Vì vậy, theo công văn này, các hộ kinh doanh (thuộc quản lý của Bộ Công Thương) đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương không cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cần tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và công bố sản phẩm trước khi tiêu thụ trên thị trường.

Bản đầy đủ của Công văn số 3109/BCT-KHCN.

Click tải về