Ngày 05 tháng 02 năm 2020 Chính Phủ đã chính thức ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.