NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 24/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin,

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2: HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Chương 3: HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Chương 4: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢNG CÁO

Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 

Tải về văn bản đầy đủ: [Download not found]