Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa.

[tnc-pdf-viewer-iframe file=”https://trungtamnghiencuuthucpham.vn/wp-content/uploads/2018/04/g17043_43_2017nd-cp-cua-chinh-phu-ve-nhan-hang-hoa.pdf” width=”100%” height=”600px” download=”true” print=”true” fullscreen=”true” share=”true” zoom=”true” open=”true” pagenav=”true” logo=”true” find=”true” language=”en-US” page=”” default_zoom=”auto”]