THÔNG BÁO

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ TỐT NHẤT HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI QUA HOTLINE : Phòng ATTP: 0918 828 875 - Phòng CBSP: 0909 898 783

NGHỊ ĐỊNH Số: 38/2012/NĐ-CP – QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Nghị Định số 38/2012/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm gồm các nội dung chính sau:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm,

Chương 1. Quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về:

 1. Công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
 2. Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen.
 3. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 4. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu.
 5. Ghi nhãn thực phẩm.
 6. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:
  1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế;
  2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương;
  4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân các cấp;
  5. Phối hợp giữa các bộ quản lý ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 7. Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).

Chương 2. Công bố hợp quy và Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 3. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 4. Tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 5. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật

Điều 6. Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật

Điều 7. Nộp hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 8. Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 9. Dấu hợp quy đối với sản phẩm

Chương 3. Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen

Điều 10. Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm có thành phần từ sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Điều 11. Ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm

Chương 4. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Điều 12. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Điều 13. Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chương 5. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu

Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Điều 15. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước xuất khẩu

Điều 16. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu

Chương 6. Ghi nhãn thực phẩm

Điều 17. Ghi hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm

Điều 18. Nội dung bắt buộc ghi nhãn

Chương 7. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Điều 19. Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Điều 20. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế

Điều 21. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 22. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 24. Phối hợp giữa các bộ quản lý ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Chương 8. Thanh tra chuyển ngành về an toàn thực phẩm

Điều 25. Cơ quan được giao chức năng thanh tra an toàn thực phẩm

Điều 26. Phối hợp giữa các bộ, ngành và các lực lượng khác trong thanh tra an toàn thực phẩm

Chương 9. Điều khoản thi hành

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Điều 28. Trách nhiệm thi hành

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)

Mẫu số 01aMẫu Giấy Tiếp nhận công bố hợp quy
Mẫu số 01bMẫu Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Mẫu số 02Mẫu bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Mẫu số 03aMẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm
Mẫu số 03bMẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất
Mẫu số 03cMẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
Mẫu số 04Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng
Xem văn bản đầy đủ và phụ lục kèm theo tại đây : [download id=”297″]