BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 08/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đồi với các cơ sở sản xuất, kính doanh thực phẩm” thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị số 43/2011/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Triển khai 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đồi với các cơ sở sản xuất, kính doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Y tế” với các điều kiện sau đây:

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;
  3. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
  4. Đối tượng thực hiện dịch vụ Công trực tuyến mức độ 4
  • Cục An toàn thực phẩm có chức năng nhiệm vụ Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giáy Xác nhân công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.
  • Các tổ chức, cá nhân tham gia và đáp ứng các điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Điều 2: Trách nhiện của các đơn vị thuộc Bộ Y tế

……..

Tải về văn bản đầy đủ:

[Download not found]