Xây dựng nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP có khó khăn gì