Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm ống hút từ tinh bột