Phá xưởng mực khô xé nhỏ giả làm từ sắn dây quy mô lớn