Từ 15-8 kiểm tra, xử phạt việc sản xuất, sử dụng nước đá bẩn