Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm và thủ tục tự công bố bột nêm